KDO SMO
INFOCENTER
 
 
 
   Članki
 

 

«« Nazaj na članke ««
  

VARSTVENI DODATEK

Varstveni dodatek je mesečni denarni dodatek k pokojnini, s katerim se uživalcu zagotavlja socialno varnost, če ta za priznanje take pravice izpolnjuje predpisane pogoje.

Kdo lahko uveljavlja pravico do varstvenega dodatka?

Upravičenec do varstvenega dodatka je:

 • uživalec starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine,
 • uživalec pokojnin iz republik nekdanje SFRJ.

Varstvenega dodatka ne more uveljavljati upokojenec, ki prejema kmečko ali državno pokojnino in uživalec starostne ali invalidske pokojnine, ki se mu hkrati izplačuje del vdovske pokojnine. O pravici do varstvenega dodatka odloča Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.


Višina dodatka

Osnova za odmero varstvenega dodatka je razlika med mejnim zneskom in zneskom pokojnine upravičenca, ki to pravico uveljavlja. Od 1. januarja 2010 dalje znaša mejni znesek 444,40 EUR . Njegova višina se spreminja ob vsakokratni spremembi višine pokojnin.

Višina varstvenega dodatka k starostni in invalidski pokojnini je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe, k vdovski in družinski pokojnini pa od števila družinskih članov.

Osnova za odmero varstvenega dodatka uživalcu pokojnine, ki uživa tudi pokojnino uveljavljeno v tujini, je razlika med mejnim zneskom in seštevkom vseh pokojnin upravičenca. Za pridobitev pravice pa je potrebno izpolnjevati tudi dohodkovni in premoženjski cenzus!

Dohodkovni cenzus

Dohodkovni cenzus se izpolnjuje, če dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov, v letu 2009 niso presegli na posameznega družinskega člana 436,98 evrov na mesec.

Med skupne dohodke možnega upravičenca in njegovih družinskih članov štejejo:

 • vsi prejemki iz delovnega razmerja,
 • dohodki iz samostojne dejavnosti,
 • dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč,
 • dohodki od premoženja in drugi dohodki, od katerih se plačuje davek,
 • pokojnine,
 • dodatki k pokojninam,
 • vojaške invalidnine iz tujine,
 • invalidnine in druge dajatve po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne,
 • prejemki iz prostovoljnega zavarovanja,
 • prejemki iz starostnega zavarovanja kmetov,
 • preživnine,
 • drugi prejemki, razen tistih, za katere je s posebnimi predpisi določeno, da se pri ugotavljanju premoženjskega stanja ne upoštevajo.

Dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina in letni dodatek po predpisih o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju , se ne štejejo med dohodke uživalca pokojnine oziroma dodatka k pokojnini in njunih družinskih članov!

Premoženjski cenzus

Pri ugotavljanju pogojev za priznanje pravice do varstvenega dodatka se upošteva le premoženje, od katerega se plačuje davek in sicer:

 • stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe in poslovni prostori , razen stanovanjske hiše ali stanovanja, ki služi kot stalno prebivališče uživalca pokojnine in njegovih družinskih članov,
 • prostori za počitek in rekreacijo,
 • kmetijska in gozdna zemljišča s katastrskim dohodkom nad višino, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • drugo obdavčljivo nepremično premoženje.

V premoženje, ki vpliva na pravico do varstvenega dodatka, se ne šteje lastništvo delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarskih družb ali zadrug.

Varstveni dodatek izplačuje Zavod v mesečnem znesku skupaj s pokojnino.
  

«« Nazaj na članke ««


 

 
     
 
 
     
 

Gerontološko središče Podčetrtek, vse pravice pridržane 2010©